Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

edzdworca
Reposted frommuladhara muladhara viaoll oll
edzdworca
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
edzdworca
4890 6058 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
edzdworca
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viacoffeelover coffeelover
edzdworca
7028 0292
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoll oll
edzdworca
9130 1087
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaoll oll
8231 afc3

suspend:

Leonardo DiCaprio at his first Academy Awards in 1994

Reposted fromerial erial viaoll oll
edzdworca
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
edzdworca
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll
edzdworca
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viacoffeelover coffeelover
edzdworca
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoll oll
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoll oll
edzdworca
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
edzdworca
edzdworca
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakitana kitana

June 23 2015

edzdworca
8602 1e94 500
Reposted fromOoliv Ooliv vialeksandra leksandra
7375 5640 500
Reposted fromarmadillo armadillo
7371 f56d
Reposted fromarmadillo armadillo
7876 a5cd 500
Reposted fromarmadillo armadillo
7865 f28d 500
Reposted fromarmadillo armadillo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl